G WINDOW GIẢI PHÁP CÁCH ÂM HOÀN HẢO

BẢNG GIÁ TỔNG HỢP CỬA SỔ, CỬA ĐI CAO CẤP

( HỆ THỐNG PROFILE CỦA TẬP ĐOÀN VEKA – CHLB ĐỨC )

HỆ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.000mm *1.400mm= 1.40m2 1.029.600vnd/m2 (Kính đơn) 1.540.800 vnd/m2 (Kính hộp)

2- VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.800mm *1.800mm= 2.52m2 807.600vnđ/m2 (Kính đơn) 1.209.600 vnd/m2 (Kính hộp) 3-

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.800mm *2.000mm= 3.60m2 702.000vnđ/m2 (Kính đơn) 1.060.800 vnđ/m2 (Kính hộp) 4-

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 2.000mm *2.500mm= 5.00m2 667.200vnđ/m2 (Kính đơn) 1.012.800 vnđ/m2 (Kính hộp)

HỆ CỬA SỔ 1- CỬA SỔ

2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.490.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.980.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.326.000vnđ/m2(Kính đơn) 1.782.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.400mm*1.400mm=1.96m2 1.290.000vnđ/m2(Kính đơn) 1.734.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.600mm*1.600mm=2.56m2 1.213.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.642.800vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.000mm*1.400mm=1.40m2 1.494.000vnđ/m2(Kính đơn) 2.034.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.600mm=1.92m2 1.357.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.866.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.300mm*1.600mm=2.08m2 1.328.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.827.600vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.400mm*1.800mm=2.52m2 1.258.800vnđ/m2(Kính đơn) 1.738.800vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.600mm*1.800mm=2.88m2 1.183.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.638.800vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.000mm*1.000mm=1.00m2 1.755.600vnđ/m2(Kính đơn) 2.240.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.200mm*1.200mm=1.44m2 1.508.000vnđ/m2(Kính đơn) 2.071.200vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.551.600vnđ/m2(Kính đơn) 2.002.800vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400mm*1.400mm=1.96m2 1.454.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.890.000vnđ /m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.600mm*1.800mm=2.56m2 1.377.600vnđ /m2(Kính đơn) 1.800.000vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.686.600vnđ /m2(Kính đơn) 2.236.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.569.600vnđ /m2(Kính đơn) 2.092.800vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.600mm=1.92m2 1.520.400vnđ /m2(Kính đơn) 2.034.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.300mm*1.600mm=2.08m2 1.438.800vnđ /m2(Kính đơn) 1.930.800vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.400mm*1.800mm=2.52m2 1.370.400vnđ /m2(Kính đơn) 1.844.400vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.500 mm*1.000mm=0.50m2 1.806.000vnđ /m2(Kính đơn) 2.270.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.600mm*1.200mm=0.72m2 1.609.200 vnđ /m2(Kính đơn) 2.044.800vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.700mm*1.400mm=0.98m2 1.477.200vnđ /m2(Kính đơn) 1.891.200vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.800mm*1.600mm=1.28m2 1.377.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.773.600vnđ/m2(Kính hộp)

HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH :1.500mm*1.000mm=1.5m2 1.598.400vnđ /m2(Kính đơn) 2.174.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH : 1.800mm*1.200mm=2.16m2 1.422.000vnđ /m2(Kính đơn) 1.938.000vnđ/m2(Kính hộp) 3- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH : 2.100mm*1.300mm=2.73m2 1.320.000vnđ /m2(Kính đơn) 1.800.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH : 2.400mm*1.500mm=3.6m2 1.222.800vnđ /m2(Kính đơn) 1.670.400vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : .500mm*1.200mm=0.60m2 1.858.800 vnđ /m2(Kính đơn) 2.425.200 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 600mm*1.400mm=0,84m2 1.598.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.174.400 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 700mm*1.600mm=1.12m2 1.530.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.018.400 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 800mm*1.800mm=1.44m2 1.426.800 vnđ /m2(Kính đơn) 1.890.000 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.000mm*1.000mm=1.00m2 1.785.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.257.200 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.634.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.084.400 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.200mm*1.200mm=1.44m2 1.578.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.014.800 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.300mm*1.400mm=1.82m2 1.587.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.899.600 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.400mm*1.600mm=2.24m2 1.401.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.808.400 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 500mm*1.000mm=0.50m2 1.915.200 vnđ /m2(Kính đơn) 2.402.820 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 600mm*1.200mm=0.72m2 1.711.080 vnđ /m2(Kính đơn) 2.168.460 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 700mm*1.400mm=0.98m2 1.575.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.008.700 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 800mm*1.600mm=1.28m2 1.472.940 vnđ /m2(Kính đơn) 1.888.740 vnđ/m2(Kính hộp)

HỆ CỬA ĐI

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.600mm*1.900mm=3.040m2 1.409.940 vnđ /m2(Kính đơn) 1.848.420 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.800mm*2.100mm=3.780m2 1.331.820 vnđ /m2(Kính đơn) 1.750.140 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.800mm*2.200mm=3.960m2 1.321.740 vnđ /m2(Kính đơn) 1.738.800 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.000mm*2.200mm=4.400m2 1.280.180 vnđ /m2(Kính đơn) 1.683.360 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.200mm*2.300mm=5.060m2 1.236.060 vnđ /m2(Kính đơn) 1.626.660 vnđ/m2(Kính hộp)

6- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.400mm*2.400mm=5.760m2 1.199.520 vnđ /m2(Kính đơn) 1.580.040 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.400mm*2.000mm=4.800m2 1.522.080 vnđ /m2(Kính đơn) 2.023.560 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.800mm*2.100mm=5.580m2 1.413.720 vnđ /m2(Kính đơn) 1.879.920 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.800mm*2.200mm=6.160m2 1.404.900 vnđ /m2(Kính đơn) 1.869.840 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 3.200mm*2.300mm=7.360m2 1.340.640 vnđ /m2(Kính đơn) 1.784.160 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 3.600mm*2.400mm=8.640m2 1.282.680 vnđ /m2(Kính đơn) 1.682.100 vnđ/m2(Kính hộp)

6- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 4.000mm*2.400mm=9.600m2 1.236.060 vnđ /m2(Kính đơn) 1.644.300 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 800mm*2.000mm=1.60m2 1.773.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.230.800 vnđ/m2(Kính hộp) 2- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 800mm*2.200mm=1.76m2 1.737.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.182.800 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.200mm=1.98m2 1.640.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.071.200 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.300mm=2.07m2 1.626.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.050.800 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.400mm=2.16m2 1.551.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.964.400 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 800mm*2.000mm=1.60m2 1.888.740 vnđ /m2(Kính đơn) 2.131.920 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 800mm*2.200mm=1.78m2 1.850.940 vnđ /m2(Kính đơn) 2.101.680 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.200mm=1.98m2 1.753.920 vnđ /m2(Kính đơn) 1.997.100 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.300mm=2.07m2 1.737.540 vnđ /m2(Kính đơn) 1.984.500 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.400mm=2.16m2 1.660.680 vnđ /m2(Kính đơn) 1.902.600 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400 mm*2.000mm=2.80m2 1.732.800vnđ /m2(Kính đơn) 2.210.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400 mm*2.200mm=3.08m2 1.693.200vnđ /m2(Kính đơn) 2.160.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.500 mm*2.300mm=3.45m2 1.642.800vnđ /m2(Kính đơn) 2.100.000vnđ/m2(Kính hộp

) 4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.600 mm*2.600mm=4.16m2 1.572.000vnđ /m2(Kính đơn) 2.2011.200vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.700 mm*2.400mm=4.08m2 1.537.200vnđ /m2(Kính đơn) 1.969.200vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.400mm*2.000mm=2.80m2 1.829.520 vnđ /m2(Kính đơn) 2.086.560 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.400mm*2.200mm=3.08m2 1.785.420 vnđ /m2(Kính đơn) 2.053.800 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.500mm*2.300mm=3.45m2 1.738.800 vnđ /m2(Kính đơn) 2.000.880 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.600mm*2.600mm=4.16m2 1.665.720 vnđ /m2(Kính đơn) 1.932.840 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.700mm*2.400mm=4.08m2 1.632.960 vnđ /m2(Kính đơn) 1.895.040 vnđ/m2(Kính hộp)

Ghi chú : GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH * ĐƠN GIÁ/M2 + PKKK 1. Gía bán được áp dụng trong phạm vi TP. HCM, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế VAT 10%. 2.

Báo giá tổng hợp trên được dùng để báo giá sơ bộ. Báo giá chính thức sẽ được bộ phận tính giá của Công ty lập trên bản vẽ thiết kế chi tiết của Quý khách hang. 3. Kính áp dụng trong bảng giá là kính Việt – Nhật dày 5mm và kính hộp 5-9-5mm.

4. Thanh Profile sử dụng được nhập của tập đoàn VEKA, bảo hành 10 năm ( không cong vênh, đổi màu) 5. Bảng giá có hiệu lực từ ngày 07/9/2009 đến khi ban hành bảng giá mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ : 98A Chu Văn An – P.26 – Q. Bình Thạnh – Tp. HCM Điện thoại : 35110138 – 38984869 – Fax : 35110017 ;

Website : www.haiauco.com.vn

Phòng KD : Mr Hào 0972.500.500 – 0902.502.726 ; 0984.353.373

Post comment

CUAuPVC.COM - CỬA NHỰA UPVC

Cửa uPVC cung cấp Thông tin, địa chỉ, hình ảnh sản phẩm và báo giá các nhà sản xuất cửa nhựa uPVC (PVC-U). Chúng tôi với tiêu chí cung cấp thông tin mãi mãi miễn phí, quý cty có nhu cầu gởi bài vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Email: admin[@t]cuaupvc.com

CỬA NHỰA UPVC LIFE WINDOW

cửa nhựa uPVC

Cửa nhựa uPVC

Cửa nhựa lõi thép gia cường chịu lực Life Window

Giới thiệu site hay

Bài viết mới nhất

Tìm bài viết theo từ khóa

Phản hồi gần đây

Theo trang

BẢN QUYỀN THÔNG TIN – SẢN PHẨM – THƯƠNG HIỆU

HÌNH ẢNH / THƯƠNG HIỆU HAY SẢN PHẨM THUỘC VỀ CÔNG TY ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI WWW.CUAuPVC.COM. CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC MUA BÁN TRAO ĐỔI CỦA QUÝ KHÁCH VÀ QUÝ CÔNG TY.

RSS Điểm tin kinh doanh từ VnExpress

PHOTOSTREAM

Kingstonfullsizeoutput_3d872019-09-18_04-48-31Open de Rouen 2019--931.jpg
Web hosting for webmasters

phu nu, tin game, game moi, yeu game, game, tin game, suc khoe, kenh game, cay game, tin game hay, game8, bao game, dai ca game, game thu, phu nu chung minh, kho game, the gioi game, tin tuc, suc khoe hang ngay, game thoi trang, game dua xe, game ban sung, doc tin tuc, game hay, choi game